Aktualności

blog-detailsOddelegowanie pracowników spoza Unii Europejskiej

Polska jest jednym z krajów europejskich, który posiada jedną z najlepszych sytuacji ekonomicznych. Wielu Polaków pracuje za granicą, dlatego polskie firmy czasami muszą zatrudniać zagranicznych pracowników, przeważnie Ukraińców i Białorusinów.

 

Dyrektywy : Ich skutki i nadużycia

  1. Dyrektywa Parlamentu i Rady Europejskiej, znana jako Dyrektywa nr 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
  2. Dyrektywa Parlamentu i Rady Europejskiej, znaną pod numerem  2014/66/ UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

W związku z wejściem w życie w/w dyrektyw zauważa się gwałtowny wzrost liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Spośród nich aż  97% stanowiły oświadczenia obywateli Ukrainy. Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby oświadczeń.

Szereg nadużyć związanych z oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy. W raporcie NIK w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w regionie Podkarpacia (Polska) odnajdujemy informację, że dochodzi do nagminnego wykorzystania istniejącej sytuacji (tj. Procedury oświadczeniowej) do przyjazdu osób do krajów strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce.

 

Dwa ważne aspekty, aby móc podjąć pracę w Polsce i w Europie.

Legalny pobyt: Cudzoziemiec w Polsce i/lub Europie musi obowiązkowo posiadać dokumenty takie jak visa i dokument podróży.

Legalna praca: Cudzoziemiec pracujący w Polsce i/lub w Europie musi obowiązkowo posiadać dokumenty takie jak visa, zezwolenie na pracę oraz dokument podróży.

Cudzoziemcy mają prawo do podjęcia pracy w Polsce, jeśli ich pobyt jest legalny i posiadają oni zezwolenie na pracę, chyba że nie jest to konieczne.

Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca planuje wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę. Nowy typ pozwolenia to zezwolenie na pracę sezonową i zmiany w procedurze oświadczeniowej.  

 

Na jak długo wydawane jest pozwolenie na pracę sezonową ?

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydane na czas ograniczony, który nie może przekroczyć 9 miesięcy.

Okres ten liczony jest od wjazdu cudzoziemca na terytorium kraju ze strefy Schengen.

Od tego momentu dana osoba może korzystać z praw związanych z posiadaniem wizy. Data wjazdu cudzoziemca zostanie ustalona na podstawie pieczątek umieszczonych w paszporcie podczas jego przejścia z zewnętrznej granicy strefy Schengen.

Obywatele państw trzecich będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową bezpośrednio w danym kraju.

Modyfikacje zezwolenia na pracę sezonową są przewidziane poprzez posiadanie wizy przez cudzoziemców (wizę Schengen lub wizę krajową, w zależności od długości pobytu) oraz nowy rodzaj zezwolenia na pracę.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę sezonową

 

Czy można pracować bez zezwolenia w Polsce?

Realizacja niektórych prac przez cudzoziemców na terytorium Polski niekoniecznie wymaga pozwolenia na pracę, w przypadku gdy pracownicy są obywatelami Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji czy Ukrainy którzy wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi. Oświadczenie to musi być złożone przez polskiego pracodawcę zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

 

Najczęściej popełniane błędy ?

Najczęściej popełniane błędy przez polskich pracodawców to: zatrudnienie cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka oraz nieodpowiednie dokumenty pobytowe, zatrudnienie osoby w sytuacji nielegalnej lub z fałszywymi papierami, błędy w kształtowaniu warunków płacowych dla cudzoziemców,, błędy są dokonywane podczas procedury oświadczeniowej.

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z Legal Building, a my postaramy udzielić odpowiedzi na pytania przy pomocy naszych ekspertów.

Eksperci