Aktualności

blog-detailsObowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców

Ze statystyk prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców z roku na rok widoczny jest znaczny wzrost migracji cudzoziemców do Polski.

(Źródło https://migracje.gov.pl/)

Biorąc pod uwagę przyjęte wnioski (o pobyt czasowy, o pobyt stały, ochronę międzynarodową, o pobyt rezydenta długoterminowego UE), których: w 2016 r. było 153 888, w 2017 r. było 197 424, w 2018 r. było 228 771, a do lutego 2019 roku zostało przyjętych już 43 204.

Największą grupą cudzoziemców w Polsce są obywatele Ukrainy.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek przede wszystkim:

 1. Sprawdzić przed powierzeniem pracy czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca. Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol D) lub wiza Schengen (symbol C) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). 
 2. Upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP. Dokumenty takie, jak np.  wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe nie są odpowiednie do podejmowania pracy na terytorium RP.
 3. Zawrzeć z cudzoziemcem umowę w większości przypadków w formie pisemnej. Rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy:
  • W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W stosunku do cudzoziemców, od których dla legalnego wykonywania pracy zezwolenie nie jest wymagane, brak pisemnej umowy o pracę nie skutkuje uznaniem zatrudnienia za nielegalne, choć niepotwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W wypadku powierzania takiemu cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich – forma pisemna nie jest konieczna. Zawarcie  umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną
   nawet do 30 000 zł.

Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów grożą dotkliwe sankcje.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego. Zakres tych obowiązków obejmuje:

 1. Zapewnienie minimalnego wynagrodzenia, jeżeli praca powierzona jest w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenia (w 2019 r. w przypadku umowy o pracę miesięczne minimalne wynagrodzenie dla pracy na cały etat wynosi 2.250,00 zł brutto, dla umów zlecenia stawka godzinowa wynosi 14,70 zł brutto (Dz.U. 2018 poz. 1794));
 2. Zgłoszenie w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a także terminowe odprowadzanie do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 3. Obliczenie, pobieranie i wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy;
 4. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy

Jaka jest definicja cudzoziemca?

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały uregulowane m.in. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001). Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 tej ustawy cudzoziemiec – obywatel państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym m.in. obywatel Ukrainy – jest uprawniony do wykonywania w Polsce pracy, jeżeli:

 • przebywa legalnie orazposiada zezwolenie na pracę, albo
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Obywatele państw spoza obszaru UE/EOG, podejmujący pracę na terytorium Polski, co do zasady, powinni zatem posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę.

Eksperci