Aktualności

blog-detailsEuropejski Urząd ds. Pracy

Co to jest ELA ? Kontrowersje wokół nazwy.

ELA (ang. EUROPEAN LABOUR AUTHORITY) – EUROPEJSKI URZĄD PRACY

Powodem dla którego państwa członkowskie obawiają się nazwania nowego organu urzędem są obawy przeniesienia kompetencji krajowych do UE w dziedzinie społecznej, dlatego państwa członkowskie są zwolennikami nazwania ELA agencją.

Nowa agencja połączy operacyjne i techniczne zadania kilku istniejących komitetów i sieci, tj. Komitetu ds. Swobodnego Przepływu Pracowników, Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, europejskiej platformy współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i Urzędu Koordynacji w ramach europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES).

Jaki cel ma ELA ?

Europejski Urząd Pracy ma na celu promować uczciwość i wzajemne zaufanie na rynku wewnętrznym poprzez egzekwowanie przepisów UE w sposób prosty, skuteczny i uczciwy.
Cele realizowane będą poprzez wspieranie państw członkowskich w temacie dotyczącym transgranicznej mobilności siły roboczej, przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników, delegowania pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Celem nowo powstałego Europejskiego Urzędu Pracy ma być również wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi, aby rozwiązać problem pracy nierejestrowanej. link

Podsumowując – ELA, zgodnie z treścią wstępnego porozumienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Pracy z dnia 13.03.2018 r., aby osiągnąć swoje cele ma wykonywać zadania takie jak:

 • Ułatwienie osobom fizycznym i pracodawcom dostępu do informacji dotyczących praw i obowiązków w sytuacjach transgranicznych, dostęp do transgranicznych usług w zakresie mobilności pracowników – art. 6 i 7
 • Ułatwienie współpracy i wymiany informacji między organami krajowymi w celu skutecznego egzekwowania odpowiedniego prawa Unii – art. 8
 • Koordynacja i wsparcie uzgodnionych wspólnych inspekcji – art. 9 i 10
 • Przeprowadzania analiz i ocena ryzyka w zakresie transgranicznej mobilności pracowników – art. 11
 • Wspieranie państw członkowskich w budowaniu potencjału w zakresie skutecznego egzekwowania w sprawie właściwych przepisów prawa Unii – art. 12
 • Pośredniczenie w sporach między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii – art. 13
  Ułatwianie współpracy między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku pracy transgranicznej, zakłócenia na rynku – art. 14

Czy Europejski Urząd Pracy jest potrzebny ? Argumenty „za” w liczbach.

 • 17 mln Europejczyków żyje bądź pracuje na ten moment w innym państwie członkowskim.
  • 12,4 mln osób jest w wieku produkcyjnym (26-64 lata)
  • Osoby w wieku produkcyjnym, przemieszczające się w UE mają większą aktywność i zatrudnienie w porównaniu z osobami nie przemieszczającymi się.
 • 1,4 mln Europejczyków dojeżdża do innego państwa członkowskiego w celu rozpoczęcia pracy,
 • 2,8 mln operacji delegowania w celu świadczenia usługi w innym państwie członkowskim,
 • Ponad 2 mln pracowników w transporcie drogowym przekracza wewnątrzunijne granice transportując towary i pasażerów.

Siedziba – gdzie na początek, co później?

Siedziba ELA do dziś jest zagadką, na początek będzie to Bruksela. “Silnym kandydatem na docelową siedzibę jest Bratysława” – informuje na swoim profilu na portalu LinkedIn Margareta Przybyła-Wieśniak, asystentka posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej.

Jak będzie wyglądać struktura i finansowanie?

 • ELA będzie stałą instytucją, ma składać się z około 140 pracowników, część z nich zostanie oddelegowana z krajów UE i będzie działać jako krajowi oficerowie łącznikowi,
 • Zarządzany będzie przez zarząd z przedstawicielami z każdego kraju UE i Komisji Europejskiej,
 • Jednym z pomysłów jest powołanie specjalnej grupy interesariuszy, w tym partnerów społecznych UE, ich celem ma być wsparcie merytoryczne ELA,
 • Zakładany roczny budżet wynosi około 50 milionów EURO

Planowanie rekrutacji jest zróżnicowane w zależności od kategorii pracowników:

 • W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony ocenia się, że rekrutacja 69 osób trwa cztery lata, począwszy od 2019 r;
 • W przypadku pracowników kontraktowych ocenia się, że rekrutacja 15 osób będzie zakończona w ciągu dwóch lat, począwszy od 2019 r;
 • W przypadku oddelegowanych ekspertów krajowych ocenia się, że zatrudnienie 60 ekspertów rozpocznie się w 2019 r. i zostanie sfinalizowane w ciągu 4 lat.

Jaką drogę powstania przebył Europejski Urząd Pracy?

Przewodniczący Jean-Claude Juncker we wrześniu 2017 roku po raz pierwszy ogłosił Europejski Urząd Pracy. 13 marca 2018 roku został przedstawiony wniosek legislacyjny.
W lutym 2019 roku Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych EMPL przyjęła Rozporządzenie ws. powołania Europejskiego Urzędu Pracy. Głosowanie przedstawiało się następująco: 30 głosów za, 3 przeciw i 4 wstrzymujące się.
ELA swoje działania ma zapoczątkować w 2019 roku. Pełną zdolność ma uzyskać do 2023 roku.

Eksperci