Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest podmiot KFE Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, numer KRS 0000255059. Mogą nas Państwo identyfikować z markami, których jesteśmy właścicielem, tj.: KomFort Builing in Europe, KomFort BASE, Legal Building, Mediren.

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Dodatkowo możemy przetwarzać dane w celach marketingowych oraz informacyjnych, np. o bieżącej działalności naszej firmy w ramach usługi newsletter. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacji kiedy jeszcze nie nawiązaliśmy współpracy biznesowej, a chcemy Państwa informować o naszej działalności lub ofercie;
 2. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy wniosą Państwo reklamację dotyczącą realizowanych przez naszą firmę usług lub kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 3. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych, np. Państwa pracowników jest konieczne do prawidłowej realizacji usługi,
 4. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • w sytuacji kiedy zostali już Państwo naszymi klientami i w ramach prowadzonej współpracy dalej chcemy aby byli Państwo informowani o działalności naszej firmy i ofercie (marketingu własnych produktów lub usług),
  • w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne).

Obecnie nie przewidujemy udostępniać Państwa danych osobowych w zakresie innym niż jest to potrzebne do prawidłowego świadczenia usług, tj. w naszym imieniu Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, którym powierzyliśmy pewne zadania z zakresu utrzymania systemów informatycznych.

Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; W tym zakresie prosimy o kontakt z naszą firmą przez pocztę elektroniczną na adres: rodo@komfort.be

W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne. Informujemy, że cofnięcie przez Państwa udzielonych zgód niemożliwi nam dalsze przekazywanie newsletter’a oraz informacji handlowych. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać przesyłając oświadczenie w tej sprawie przez pocztę elektroniczną na adres: rodo@komfort.be.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:

 • do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać);
 • do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;
 • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG lub KRS. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.

Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie powoduje dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji.

KFE Holding Sp. z o. o. przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).